FacebookTwitter

Confraría de Pescadores "San José" de Cangas

Lonxa de Cangas
  • Confraría de Pescadores "San José" de Cangas
  • R/ República de Cuba nº 4,2º 36940 Cangas Pontevedra
  • 986300165
  • www.cofradiacangas.org

A confraría de Pescadores "San José" de Cangas do Morrazo, é unha corporación de dereito público, dotada de personalidade xurídica e capacidade de obrar, para o cumprimento de fins e o exercicio das funcións que lle están encomendadas, que actúa como órgano de consulta e colaboración coa administración, na promoción do sector pesqueiro e representa os intereses económicos e corporativos dos profesionais do sector, de acordo cos principios de observancia da legalidade, transparencia contable e democracia, na súa estrutura interna e funcionamento.