Online Support Center

Tes dúbidas sobre o uso da marca de calidade? Estás adherido e necesitas material promocional? Queres usar o logo nas túas promocións?
Consúltanos!

FacebookTwitter
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia - Consellería do Mar
Finalidade do tratamento Responder ás dúbidas e suxestións recibidas.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento da persoa interesada
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, retificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
16 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.