Centro de apoio en liña

Tes dúbidas sobre o uso da marca de calidade? Estás adherido e necesitas
material promocional? Queres usar o logo nas túas promocións?
Consúltanos!

FacebookTwitter
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia - Consellería do Mar
Finalidades do tratamento A finalidade do tratamento é a tramitación e resolución das solicitudes ou dúbidas trasladadas respecto da marca de calidade “pescadeRías ¿de onde senon?” mediante o presente formulario.
Lexitimación para o tratamento: O cumprimento dunha misión en interese público en base ao disposto no Decreto 50/2021, do 11 de marzo, polo que se aproba a estrutura orgánica da Consellería do Mar e a Orde do 7 de febreiro de 2008 pola que se crea e regula o uso da marca «pescadeRías, ¿de onde se non?».
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable o acceso, rectificación, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
CAPTCHA