Enviar receita

FacebookTwitter
Requisitos de subida
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia - Consellería do Mar
Finalidades do tratamento A finalidade do tratamento é a xestión da receita que nos remita para a súa publicación no portal de calidade “pescadeRías ¿de onde senon?” mediante o presente formulario. No caso de incorporar datos de terceiras persoas, deberá de informala previamente do tratamento dos seus datos persoais.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento da persoa interesada.
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable o acceso, rectificación, limitación, supresión dos seus datos ou revogar o consentimento outorgado, así coma outros dereitos que lle asistan, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
CAPTCHA