FacebookTwitter

Confraría de Pescadores "San José" de Cangas

Confraría de Pescadores "San José" de Cangas

A confraría de Pescadores "San José" de Cangas do Morrazo, é unha corporación de dereito público, dotada de personalidade xurídica e capacidade de obrar, para o cumprimento de fins e o exercicio das funcións que lle están encomendadas, que actúa como órgano de consulta e colaboración coa administración, na promoción do sector pesqueiro e representa os intereses económicos e corporativos dos profesionais do sector, de acordo cos principios de observancia da legalidade, transparencia contable e democracia, na súa estrutura interna e funcionamento.