Vostede está aquí

Atendémolo/a

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAIS

                        ×
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería do Mar
Finalidades do tratamento Responder as dúbidas e suxerencias recibidas.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento da persoa interesada
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Consellería do Mar

Secretaría Xeral do mar
San Caetano s/n
15781 Santiago de Compostela (España)

981 54 00 16

FAX 981 54 62 88

Ver en Google Maps